เอกสารทั้งหมด

Title Download
แบบสรุปผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      36 downloads
Download
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
  1 files      7 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
  1 files      8 downloads
Download
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน
  1 files      7 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      7 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ 1-2
  1 files      649 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      167 downloads
Download
แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกองทุนสุริยะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
  1 files      40 downloads
Download
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
  1 files      55 downloads
Download
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
  1 files      66 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่
  1 files      55 downloads
Download
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน-กองคลัง
  1 files      85 downloads
Download
แบบแสดงการรับทราบของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) กรณีปรับเงินค่าจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  1 files      294 downloads
Download
แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ปี พ.ศ.2560)
  1 files      103 downloads
Download
ใบสมัครงาน
  1 files      57 downloads
Download
แบบประเมินตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการ ป.1 ถึง ป.4 (แก้ไข)
  1 files      54 downloads
Download
ใบรับรองการเป็นผู้จัดการงานศพ
  1 files      16 downloads
Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      87 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
  1 files      123 downloads
Download
แบบฟอร์มตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  1 files      127 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
  1 files      549 downloads
Download
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่พัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรเดิม เพื่อใช้ประกอบการสอน
  1 files      73 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      67 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      101 downloads
Download
การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
  1 files      123 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ
  1 files      32 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      41 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
  1 files      61 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
  1 files      44 downloads
Download
แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      96 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      8 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      9 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      10 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      11 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      23 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      25 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      115 downloads
Download
แบบสรุปประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      18 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      20 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      7 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      7 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      13 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      8 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      9 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      11 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      7 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      30 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      31 downloads
Download
แบบประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      89 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
  1 files      87 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จเมื่อสิ้นสุดการจ้าง
  1 files      79 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์แก่ทายาทในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
  1 files      73 downloads
Download
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ เพื่อชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  1 files      106 downloads
Download
หนังสือสัญญาค้ำประกัน
  1 files      103 downloads
Download
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      106 downloads
Download
คำขอกู้ “กองทุนสุริยะ”
  1 files      97 downloads
Download
ใบสมัครผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
  1 files      55 downloads
Download
แบบแจ้งข้อมูลการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
  1 files      26 downloads
Download
คู่มือสมรรถนะ
  1 files      149 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      484 downloads
Download
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
  1 files      71 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      75 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินรายได้)
  1 files      75 downloads
Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
  1 files      54 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
  1 files      82 downloads
Download
แบบขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อหรือการฝึกอบรบของบุคลากร
  1 files      61 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
  1 files      95 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      116 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      263 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      456 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      139 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      202 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
  1 files      64 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      54 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
  1 files      32 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
  1 files      47 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      141 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      848 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      30 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      61 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      737 downloads
Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  1 files      127 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว