เอกสารทั้งหมด

Title Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      44 downloads
Download
การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
  1 files      57 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ
  1 files      1 download
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      5 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
  1 files      7 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน
  1 files      4 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      5 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
  1 files      7 downloads
Download
แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      12 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      2 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      6 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      8 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      4 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      5 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      10 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      32 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      104 downloads
Download
แบบสรุปประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      2 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      1 download
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      0 download
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      1 download
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      1 download
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      0 download
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      0 download
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      0 download
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      0 download
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      1 download
Download
แบบสรุปการประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      2 downloads
Download
แบบประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      7 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
  1 files      60 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จเมื่อสิ้นสุดการจ้าง
  1 files      52 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์แก่ทายาทในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
  1 files      53 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3
  1 files      30 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2
  1 files      30 downloads
Download
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ เพื่อชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  1 files      33 downloads
Download
หนังสือสัญญาค้ำประกัน
  1 files      19 downloads
Download
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      22 downloads
Download
คำขอกู้ “กองทุนสุริยะ”
  1 files      23 downloads
Download
ใบสมัครผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
  1 files      28 downloads
Download
แบบแจ้งข้อมูลการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
  1 files      11 downloads
Download
คู่มือสมรรถนะ
  1 files      57 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      66 downloads
Download
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
  1 files      37 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      19 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
  1 files      8 downloads
Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
  1 files      15 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
  1 files      24 downloads
Download
แบบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (แบบใหม่)
  1 files      14 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      30 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
  1 files      16 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      19 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      5 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      8 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      19 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      43 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      51 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      25 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      57 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      25 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      12 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
  1 files      7 downloads
Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  1 files      15 downloads
Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
  1 files      6 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      13 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
  1 files      15 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
  1 files      15 downloads
Download