เอกสารทั้งหมด

Title Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      37 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      31 downloads
Download
หนังสือสัญญาค้ำประกัน
  1 files      8 downloads
Download
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      10 downloads
Download
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ เพื่อชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  1 files      15 downloads
Download
คำขอกู้ “กองทุนสุริยะ”
  1 files      9 downloads
Download
ใบสมัครผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
  1 files      25 downloads
Download
แบบแจ้งข้อมูลการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
  1 files      8 downloads
Download
คู่มือสมรรถนะ
  1 files      41 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      7 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      9 downloads
Download
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
  1 files      28 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
  1 files      13 downloads
Download
แบบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (แบบใหม่)
  1 files      7 downloads
Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
  1 files      7 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      4 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      4 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      13 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
  1 files      4 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
  1 files      4 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      14 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      9 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
  1 files      6 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      3 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      8 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      16 downloads
Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  1 files      3 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      20 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      13 downloads
Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
  1 files      2 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      9 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
  1 files      7 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
  1 files      9 downloads
Download