เอกสารทั้งหมด

Title Download
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  1 files      20 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      11 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561
  1 files      42 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3121/2561
  1 files      50 downloads
Download
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  1 files      6 downloads
Download
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      64 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
  1 files      101 downloads
Download
แบบฟอร์มตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  1 files      87 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
  1 files      164 downloads
Download
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่พัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรเดิม เพื่อใช้ประกอบการสอน
  1 files      24 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      47 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2687/2561
  1 files      38 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 870/2561
  1 files      14 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3062/2560
  1 files      7 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2621/2560
  1 files      4 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2524/2560
  1 files      7 downloads
Download
แต่งตั้งรองอธิการบดี 2/2556
  1 files      9 downloads
Download
การให้ผู้เกษียณอายุราชปฏิบัติงานตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย 2862/2553
  1 files      9 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      62 downloads
Download
การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
  1 files      112 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  1 files      31 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  1 files      27 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  1 files      1 download
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  1 files      3 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ
  1 files      11 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      14 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
  1 files      29 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน
  1 files      19 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      17 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
  1 files      21 downloads
Download
แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      75 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      3 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      6 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      8 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      4 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      8 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      13 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      65 downloads
Download
แบบสรุปประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      5 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      3 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      0 download
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      2 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      2 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      2 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      1 download
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      0 download
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      1 download
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      9 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      8 downloads
Download
แบบประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      24 downloads
Download
การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 18 ก.ค.61)
  1 files      102 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 18 ก.ค.61)
  1 files      73 downloads
Download
การกำหนดชื่อสาขาวิชา
  1 files      268 downloads
Download
ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2560
  1 files      31 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
  1 files      74 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จเมื่อสิ้นสุดการจ้าง
  1 files      64 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์แก่ทายาทในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
  1 files      62 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3
  1 files      36 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2
  1 files      41 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  1 files      24 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  1 files      12 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  1 files      6 downloads
Download
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560
  1 files      29 downloads
Download
การรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560
  1 files      2 downloads
Download
การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  1 files      22 downloads
Download
ลูกจ้าง พ.ศ. 2558
  1 files      14 downloads
Download
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      15 downloads
Download
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      9 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      11 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      12 downloads
Download
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      18 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
  1 files      6 downloads
Download
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ เพื่อชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  1 files      59 downloads
Download
หนังสือสัญญาค้ำประกัน
  1 files      40 downloads
Download
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      45 downloads
Download
คำขอกู้ “กองทุนสุริยะ”
  1 files      43 downloads
Download
ใบสมัครผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
  1 files      37 downloads
Download
แบบแจ้งข้อมูลการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
  1 files      14 downloads
Download
คู่มือสมรรถนะ
  1 files      63 downloads
Download
การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง (ลงวันที่ 23 มี.ค.61)
  1 files      18 downloads
Download
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลงวันที่ 10 เม.ย.61)
  1 files      118 downloads
Download
ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน (ลงวันที่ 11 เม.ย.61)
  1 files      15 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      127 downloads
Download
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
  1 files      47 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      28 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
  1 files      23 downloads
Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
  1 files      21 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
  1 files      39 downloads
Download
แบบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (แบบใหม่)
  1 files      25 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
  1 files      30 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      39 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      73 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      117 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      43 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      72 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
  1 files      21 downloads
Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
  1 files      12 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      18 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
  1 files      20 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
  1 files      21 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      33 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      45 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      268 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      10 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      14 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      218 downloads
Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  1 files      46 downloads
Download