เอกสารทั้งหมด

Title Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
  1 files      7 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2564
  1 files      0 download
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  1 files      0 download
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  1 files      0 download
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  1 files      1 download
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  1 files      0 download
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  1 files      0 download
Download
ข้อคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  1 files      0 download
Download
แบบคำขอรับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  1 files      1 download
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2563
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
  1 files      7 downloads
Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน พศ. 2564
  1 files      12 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2564
  1 files      31 downloads
Download
ข้อบังคับฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2563
  1 files      47 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน
  1 files      31 downloads
Download
แต่งตั่งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3507/2563
  1 files      50 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
  1 files      36 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันผ่านระบบออนไลน์
  1 files      74 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความ รู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2729/2563
  1 files      49 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความ รู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2728/2563
  1 files      42 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  1 files      24 downloads
Download
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  1 files      46 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง เกณฑ์ วิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ
  1 files      48 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินของพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      71 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563
  1 files      27 downloads
Download
แบบสรุปผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      73 downloads
Download
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
  1 files      11 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
  1 files      13 downloads
Download
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน
  1 files      17 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      17 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ 1-2
  1 files      662 downloads
Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
  1 files      204 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความ รู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 1260/2563
  1 files      98 downloads
Download
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  1 files      87 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  1 files      170 downloads
Download
แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกองทุนสุริยะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
  1 files      53 downloads
Download
ประกาศ : เรือง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      94 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 4125/2562
  1 files      80 downloads
Download
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
  1 files      76 downloads
Download
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
  1 files      96 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3414/2562
  1 files      60 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      153 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินบำรุงการศึกษา) พ.ศ.2562
  1 files      121 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562
  1 files      186 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3146/2562
  1 files      77 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่
  1 files      69 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      77 downloads
Download
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน-กองคลัง
  1 files      90 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ.2562
  1 files      123 downloads
Download
ข้อบังคับฯ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  1 files      181 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
  1 files      364 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562
  1 files      185 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      273 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562
  1 files      334 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      306 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      289 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  1 files      2224 downloads
Download
แบบแสดงการรับทราบของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) กรณีปรับเงินค่าจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  1 files      302 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562
  1 files      131 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
  1 files      119 downloads
Download
แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03 ปี พ.ศ.2560)
  1 files      142 downloads
Download
ใบสมัครงาน
  1 files      63 downloads
Download
แบบประเมินตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการ ป.1 ถึง ป.4 (แก้ไข)
  1 files      56 downloads
Download
ใบรับรองการเป็นผู้จัดการงานศพ
  1 files      17 downloads
Download
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
  1 files      95 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
  1 files      45 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      31 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561
  1 files      29 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2562
  1 files      35 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
  1 files      52 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      41 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      73 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ.2561
  1 files      67 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561
  1 files      143 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3121/2561
  1 files      99 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2561
  1 files      25 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      180 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
  1 files      133 downloads
Download
แบบฟอร์มตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  1 files      131 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
  1 files      699 downloads
Download
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่พัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรเดิม เพื่อใช้ประกอบการสอน
  1 files      90 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      69 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2687/2561
  1 files      94 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 870/2561
  1 files      42 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3062/2560
  1 files      24 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2621/2560
  1 files      20 downloads
Download
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2524/2560
  1 files      22 downloads
Download
แต่งตั้งรองอธิการบดี 2/2556
  1 files      31 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2561
  1 files      8 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2561
  1 files      5 downloads
Download
การให้ผู้เกษียณอายุราชปฏิบัติงานตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย 2862/2553
  1 files      36 downloads
Download
ฟอร์มเก็บข้อมูล 2561
  1 files      111 downloads
Download
การกำหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชา
  1 files      123 downloads
Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  1 files      73 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  1 files      73 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  1 files      25 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  1 files      18 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ
  1 files      33 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      48 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
  1 files      68 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
  1 files      46 downloads
Download
แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      101 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      9 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      9 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ลูกจ้างประจำ)
  1 files      11 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      18 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      24 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1 (ข้าราชการ/ผู้รับบำนาญ)
  1 files      28 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      130 downloads
Download
แบบสรุปประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      22 downloads
Download
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  1 files      26 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      11 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      9 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      19 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
  1 files      11 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      13 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      15 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      9 downloads
Download
แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      34 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      41 downloads
Download
แบบประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับชำนาญการ
  1 files      113 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      249 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
  1 files      141 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ.2561
  1 files      303 downloads
Download
ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
  1 files      142 downloads
Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
  1 files      90 downloads
Download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จเมื่อสิ้นสุดการจ้าง
  1 files      80 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์แก่ทายาทในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
  1 files      74 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  1 files      114 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  1 files      67 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  1 files      59 downloads
Download
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560
  1 files      151 downloads
Download
การรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560
  1 files      17 downloads
Download
การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
  1 files      83 downloads
Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  1 files      120 downloads
Download
ลูกจ้าง พ.ศ. 2558
  1 files      75 downloads
Download
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      89 downloads
Download
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      54 downloads
Download
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      79 downloads
Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  1 files      86 downloads
Download
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      197 downloads
Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
  1 files      54 downloads
Download
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ เพื่อชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  1 files      117 downloads
Download
หนังสือสัญญาค้ำประกัน
  1 files      114 downloads
Download
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  1 files      126 downloads
Download
คำขอกู้ “กองทุนสุริยะ”
  1 files      115 downloads
Download
ใบสมัครผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
  1 files      56 downloads
Download
แบบแจ้งข้อมูลการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
  1 files      28 downloads
Download
คู่มือสมรรถนะ
  1 files      173 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ผู้แทนพนักงานราชการ และผู้แทนลูกจ้าง พ.ศ.2561
  1 files      35 downloads
Download
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลงวันที่ 10 เม.ย.61)
  1 files      176 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน พ.ศ.2561
  1 files      32 downloads
Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
  1 files      592 downloads
Download
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
  1 files      74 downloads
Download
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
  1 files      93 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินรายได้)
  1 files      85 downloads
Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
  1 files      57 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
  1 files      96 downloads
Download
แบบขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อหรือการฝึกอบรบของบุคลากร
  1 files      69 downloads
Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
  1 files      108 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  1 files      129 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      329 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
  1 files      556 downloads
Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
  1 files      171 downloads
Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
  1 files      210 downloads
Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
  1 files      71 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
  1 files      67 downloads
Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
  1 files      33 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
  1 files      48 downloads
Download
ใบขอยกเลิกวันลา
  1 files      173 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      1038 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท‏
  1 files      43 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      71 downloads
Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  1 files      916 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  1 files      12 downloads
Download
ข้อบังคับฯ องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  1 files      11 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
  1 files      11 downloads
Download
ข้อบังคับฯ กองทุนสุริยะ พ.ศ. 2560
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ : ผลการประเมินเพื่อปรับระเดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. 2560
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ข้องบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2559
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ. 2559
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเพื่อจ้างต่อในระยะที่สองของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  1 files      10 downloads
Download
ข้อบังคับฯ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงามหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  1 files      8 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : บัญชีรายชื่อตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง ของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
  1 files      46 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการรับสมัครอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับเข้าใหม่ พ.ศ. 2559
  1 files      44 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
  1 files      39 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งสถาปนิกและวิศวกร พ.ศ. 2559
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของลูกจ้าง พ.ศ. 2558
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      15 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558
  1 files      100 downloads
Download
ข้องบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารงานและการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. 2558
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  1 files      15 downloads
Download
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  1 files      17 downloads
Download
ประกาศ : การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ : การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ. 2558
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศ : กรอบวงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557
  1 files      6 downloads
Download
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2556
  1 files      8 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ หลักเณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาและผู้มีอำนาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  1 files      6 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  1 files      17 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  1 files      7 downloads
Download
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
  1 files      12 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พ.ศ. 2556
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พ.ศ. 2556
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2555
  1 files      26 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ : ยกเลิกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2554
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2554
  1 files      5 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
  1 files      11 downloads
Download
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2554
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553
  1 files      8 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
  1 files      11 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552
  1 files      8 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
  1 files      11 downloads
Download
ข้อบังคับฯ จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2552
  1 files      75 downloads
Download
ประกาศ : หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ : แนวทางการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2552
  1 files      9 downloads
Download
(ยกเลิก) การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา พ.ศ. 2551
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานสำนักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2551
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. 2551
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก) หลักเณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2551
  1 files      7 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551
  1 files      9 downloads
Download
(ยกเลิก) คุณสมบัติ หลักเณฑ์ และวิธีการได้มาซึ้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  1 files      3 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551
  1 files      11 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  1 files      12 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2550
  1 files      6 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศ๋ษ และศาสตราจารย์พิเศษ จากพนักงานราชการและอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2549
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ กรณีเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอ พ.ศ. 2548
  1 files      5 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผู้มีอำนาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2548
  1 files      5 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2548
  1 files      6 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่ออกจากราชการแล้ว พ.ศ. 2548
  1 files      5 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2548
  1 files      8 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่เคยถูกกล่าวหาหรือกระทำผิดวินัยก่อนโอนมาบรรจุข้าราชการ พ.ศ. 2548
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ การลาออกจากราชการ พ.ศ. 2548
  1 files      8 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ. 2548
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ พ.ศ. 2548
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการกรณีถูกจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ. 2548
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2548
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2548
  1 files      12 downloads
Download
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องหรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. 2548
  1 files      7 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  1 files      6 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับสภาฯ การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ.2548
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2548
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2548
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2548
  1 files      11 downloads
Download
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ. 2548
  1 files      8 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2547
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับสภาฯ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
  1 files      3 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก)ข้อบังคับฯ การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  1 files      6 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  1 files      6 downloads
Download
ข้อบังคับฯ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547
  1 files      6 downloads
Download
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับฯ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2547
  1 files      7 downloads
Download
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547
  1 files      5 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547
  1 files      10 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547
  1 files      8 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  1 files      5 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547
  1 files      4 downloads
Download
ข้อบังคับสภาฯ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2547
  1 files      4 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ กำหนดเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและชั่วโมงสอนของอาจารย์สำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2546
  1 files      11 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การเงินในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2546
  1 files      9 downloads
Download
(ยกเลิก) ข้อบังคับฯ การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2546
  1 files      13 downloads
Download

 

แบบฟอร์มทั่วไป  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อมูลการแสกนนิ้ว